Szabadkai karácsony 2000

Létrehozás: 2008. november 28., 15:12 Legutolsó módosítás: 2008. november 30., 14:04

KARÁCSONYI MŰSOR A SZABADKAI JÉZUS FELTÁMADÁSA TEMPLOMBAN 2000.

 

(Az angyalok az oltár előtt, a csillagok pedig a szentélyben sorakoznak fel és énekelni kezdenek.)

 

Ének: Az Ige megtestesült Názáretben…

 

(Az ének befejeztével az Evangélista és a Tolmács az ambókhoz lépnek és olvasni kezdenek.)

 

Evangélista: Hat hónap múlva elküldte Isten Gábriel angyalt Galilea Názáret nevű városába egy szűzhöz. A szűz egy Dávid családjából való férfinak, Józsefnek volt a jegyese és Máriának hívták. Az angyal bement hozzá és így köszöntötte.

 

(A színen közben megjelenik előbb Mária, majd Gábriel angyal.)

 

Gábriel: Üdvözlégy, kegyelemmel teljes! Az Úr veled van. Áldottabb vagy te minden asszonynál.

 

Evangélista: E szavak hallatán Mária zavarba jött és gondolkodni kezdett a köszöntés értelmén.
Az angyal így folytatta.

 

Gábriel: Ne félj, Mária! Kegyelmet találtál Istennél. Méhedben fogansz és fiút szülsz.
Jézusnak fogod hívni. Nagy lesz ő: a Magasságbelinek Fia. Az Úristen neki adja atyjának, Dávidnak trónját. Uralkodni fog Jákob házában mindörökké, és királyságának nem lesz vége.

 

Evangélista: Mária erre megkérdezte az angyalt.

 

Mária: Hogyan történik meg ez, hiszen férfit nem ismerek?

 

Evangélista: Az angyal ezt válaszolta.

 

Gábriel: A Szentlélek száll rád és a Magasságbeli ereje borít el. Ezért a születendő szent Isten Fia lesz. Rokonod Erzsébet is fiat fogant öregségében s már hatodik hónapban van, bár magtalannak tartják az emberek. Istennél semmi sem lehetetlen.

 

Evangélista: Mária erre így szólt.

 

Mária: Az Úr szolgálóleánya vagyok: történjék velem szavaid szerint.

 

Evangélista: Az angyal akkor eltávozott.

 

Tolmács: Sokszor jártak már az Ószövetségben is angyalok követségben Izrael választott fiainál. Megjelentek Ábrahámnak, Gedeonnak, Ézsaiásnak és másoknak is. Az angyalok mindig szolgákat, szolgálókat szólítottak meg és utasítást adtak nekik. Máriát az angyal nem csak egyszerűen megszólította, hanem köszöntötte. Úrnőket szoktak köszönteni, de szolgálólányokat nem. A köszöntés azért jár ki Máriának, mert őt Isten anyaságra választotta ki. Minden anyaság kegyelem. Sára öregkorában isteni ígéret alapján kapta Izsákot, Anna könyörgését meghallgatta az Úr Silóban és így született Sámuel, Keresztelő Jánost az Úr lelke már anyja, Erzsébet méhében megszentelte. Mária felülmúlta valamennyit. Őt a kiválasztó szeretet nevelte, formálta, irányította, hogy adja egész lényét az Úr közvetlen, személyes szolgálatára.

 

Ének: Krisztus Jézus született…

 

Evangélista: Abban az időben Augusztusz császár rendeletet bocsátott ki, hogy számlálják össze az egész földkerekséget. Ez az első népszámlálás Quirinusznak, Szíria helytartójának idejében történt. Elment mindenki a saját városába, hogy följegyeztesse magát. József Dávid házából és nemzetségéből származott. Elment tehát Galilea Názáret nevű városából Dávid városába, a judeai Betlehembe, hogy följegyeztesse magát Máriával, feleségével együtt, aki áldott állapotban volt. Miközben ott tartózkodtak, elérkezett Mária szülésének napja. Megszülte elsőszülött fiát, pólyába takarta és jászolba fektette, mert nem kaptak helyet a szálláson.

 

(Közben József és Mária bevonulnak az angyalok elé.)

 

Tolmács: Amikor Mária a gyermekét várta, azidőtájt jutott eszébe Augusztusznak, hogy nem elég gazdag. Jó lenne még több adót szedni, ezért rendelte el a népszámlálást. Pont akkor jött az összeírás, amikor Mária szülésre készült. Isten nem rendezte el az eseményeket Mária emberi igényei szerint, de betöltötte békével, reménnyel, állhatatossággal, lelki erővel az idegenbe induló, várandós anya szívét.

Semmi különös nincs abban, hogy egy szegény gyermek barlangban szülessen, de megdöbbentő, hogy az Isten fiának is csak egy juhakol jutott. Sokat mond Jézus életében ez a mozzanat Isten emberek iránti tiszteletéről, szelídségéről és szellemi nagyságáról. Ő túl nagy nekünk ahhoz, hogy fel tudjuk fogni szeretetét. Isten Fia síró kisbaba lett, kis fejét fordítgatta, száját éhesen nyitogatta. Isten Fia kisgyermekként jelent meg köztünk. Ez a kép egészen más, mint amilyennek mi képzeljük el a mindenható Urat. Isten ezzel mutatta meg, hogy értékeli az embert, azonosul vele, beleéli magát az ember sorsába.

 

Ének:  Mennyből az angyal…

 

Evangélista: Azon a vidéken pásztorok tanyáztak kinn a szabadban és éjszaka őrizték a nyájukat. Egyszerre csak ott állt előttük az Úr angyala és az Úr dicsősége beragyogta őket. Nagyon megijedtek. De az angyal bátorította őket.

 

(A főangyal megjelenik az oltár mögött és a pásztorokhoz szól, akik az oltártól távolabb, oldalt állnak.)

 

Főangyal: Ne féljetek! Nagy örömet hirdetek nektek és az egész népnek: Ma született az Üdvözítő Dávid városában. Ő a Messiás és az Úr. Ez a jele: Kisdedet találtok pólyába takarva és jászolba fektetve.

 

Evangélista: Hirtelen nagy mennyei sereg vette körül az angyalt. Dicséretet énekeltek az Istennek.

 

Ének: Dicsőség mennyben az Istennek!

 

Tolmács: Azon az éjszakán az angyali sereg énekelt. Az lett volna a csoda, ha nem nyílik meg az ég és nem énekelnek az angyalok. Akkor is hinnénk, hogy énekeltek, ha a pásztorok nem látták volna őket. De míért ne jelentek volna meg az angyalok a pásztoroknak? Mert nem szoktak? A megtestesülés még kevésbé szokott megtörténni! Az Isten szeretete mindig tartogat meglepetéseket. Amikor az élet a legsötétebb, akkor ragyog fel hirtelen legfényesebben szeretete.

 

Evangélista: Miután az angyalok visszatértek a mennybe, a pásztorok így biztatták egymást.

 

Pásztor: Menjünk át Betlehembe! Hadd lássuk a történteket, amiket az Úr hírül adott nekünk.

 

Evangélista: Odasiettek és megtalálták Máriát, Józsefet és a jászolban fekvő kisdedet.  Miután látták, elhíresztelték azt is, amit már előbb megtudtak a gyermekről. Aki csak hallotta, csodálkozott a pásztorok elbeszélésén. Mária pedig szívébe véste szavaikat és el-elgondolkodott rajtuk. A pásztorok azután hazatértek. Dicsérték és magasztalták Istent mindazért, amit úgy láttak és hallottak, ahogy az angyal előre elmondta nekik.

 

(Közben a pásztorok az oltár elé vonulnak, leborulnak Jézus előtt, majd sorban elmondják kéréseiket és a helyükre mennek.)

 

1.Pásztor: Drága Jézus, mi is, a Te édesanyáddal, Máriával együtt az Úr szolgálói akarunk lenni. Add kegyelmedet, hogy irántad való szeretetből mindig megtegyük azt a keveset, amit tudunk, azért, hogy az emberek szívét a mi békétlen, rohanó világunkban is a Te békéd töltse be!

 

Ének: Ő leszen néktek üdvözítőtök valóban!

 

2.Pásztor: Drága Jézus, juhakolban kellett megszületned, mert az emberek nem adtak neked méltó helyet, ahol megszüless. Ma is sok gyermek születik és nevelkedik emberhez méltatlan körülmények között, sok gyermek pedig meg sem születik. Ébreszd fel szívünket annak felismerésére, hogy minden gyermek Isten ajándéka és taníts meg minket arra, hogy az életet újra meg tudjuk becsülni!

 

Ének: Ő leszen néktek üdvözítőtök valóban!

 

3.Pásztor: Drága Jézus, születésedet angyali kórus dicsőítő éneke köszöntette és a pásztorok szeme látta a megnyílt eget. Add, hogy mi is nap mint nap meglássuk az élet apró csodáiban a Te szeretetteljes jelenlétedet!

 

Ének: Ő leszen néktek üdvözítőtök valóban!

 

4.Pásztor: Drága Jézus, az angyal azzal köszöntötte a pásztorokat, hogy ne féljenek. Mi is sokszor félünk, mert nem tudjuk, mit hoz a jövő, merre halad a világ, amelyet az emberi önzés annyira megmérgezett. Karácsony ünnepén töltsön el minket a remény, hogy a Te szeretetednél nincs hatalmasabb erő és Te már legyőzted a világot!

 

Ének: Ő leszen néktek üdvözítőtök valóban!

 

5.Pásztor: Drága Jézus, a Betlehembe siető pásztorok mindent úgy találtak, ahogy az angyal előre megmondta nekik. Nekünk nem muszáj Betlehembe mennünk, itt, ebben a templomban is úgy találunk mindent, ahogy azt Te magad előre megmondtad nekünk: velünk maradtál, itt vagy közöttünk kenyér színében az Oltáriszentségben és mindig találkozhatunk Veled, különösen a szentmisében, a szentáldozásban. Köszönjük Neked, hogy ennyire közel jöttél hozzánk és velünk is maradtál!

 

Ének: Ő leszen néktek üdvözítőtök valóban!

 

 

 

(A gyerekek az oltár elé hozzák a templom közepéről a bölcsőt.)

 

Gyerek: Drága Jézus, ezt a bölcsőt Neked készítettük, hogy ne kelljen szalmával bélelt jászolba feküdnöd, hanem helyette a mi szeretetünkkel kibélelt bölcsőbe fekhess. Jócselekedeteinkkel és áldozatainkkal igyekeztünk Neked minél kényelmesebb helyet biztosítani közöttünk. Nélküled azonban ebből semmit sem tudtunk volna megvalósítani. Jöjj, foglald el a helyet, amit Neked készítettünk és kérünk, maradj mindig velünk!

 

(Mária elhelyezi a kis Jézust a bölcsőben.)

 

Tolmács: Jézus születése óta minden anya Mária társnője. Minden anya vele élheti át, hogy gyermeke Isten ajándéka. Minden gyermek Isten gyermeke és Krisztus testvére lehet, azzá válhat a keresztségben. A sok kicsi, tehetetlen, síró baba között akadt egy, aki Isten fiaként született ebbe a világba. Majd felnő és ezer szál köti környezetéhez. Általa Isten nagy családjává válhat az egész emberiség. Vele jött erre a földre mindaz az áldás, ami Neki jár. Mindannyiunk számára csodálatos reményt hozott a reménytelenségben sínylődő világba.

Attól az éjszakától kezdve az Ő világossága ragyog be minden éjszakát!

 

(A gyerekek a bölcsőt a „Betlehembe” viszik.)

 

Ének:  Fel, nagy örömre!

 

Mindannyian:       BOLDOG KARÁCSONYT KÍVÁNUNK MINDENKINEK!

 

(VÉGE)

 

Függelék

 

A gyerekek szövege a bölcső behozatalakor:

 

Drága Mária és József, ezt a bölcsőt a kis Jézusnak készítettük, hogy ne kelljen szalmával bélelt jászolba fektetni, hanem helyette a mi szeretetünkkel kibélelt bölcsőbe fekhessen. Jócselekedeteinkkel és áldozatainkkal igyekeztünk Neki minél kényelmesebb helyet biztosítani közöttünk.

 

Mária válasza:

 

Kedves gyerekek, József és én is láttuk, mekkora szeretettel készítettétek ezt a bölcsőt. Tudjuk, hogy nagyon sok kis áldozat kellett hozzá, de így most kényelemes helye lesz benne az Isten Fiának. Bizalommal fektetem a kis újszülöttet ebbe a bölcsőbe, mert ez egy hatalmas szeretet ajándéka. Maradjatok mindig ilyen tiszta szívűek, amilyenek most vagytok, és ne feledjétek soha, hogy minden emberben Jézust szerethetitek! Neki teszitek, amit egynek a legkisebbek közül tesztek!

 

 

 

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
  • Küldés levélben