Kibeszéletlenség – Lehetőségünk és felelősségünk – Témák a szociológiai felmérés tükrében

Létrehozás: 2011. május 13., 13:42 Legutolsó módosítás: 2011. május 13., 13:42

„Szabadságunk teljes tudatában” címmel Országos lelkészkonferenciára került sor Balatonszárszó, 2011. május. 3-án. Az alábbiakban dr. Percze Sándor lelkész elhangzott előadásának kiegészített, szerkesztett változatát közöljük.

Bevezetés: a szent valóság

Naszreddínt letartóztatták, és bíróság elé állították avval a váddal, hogy lóhúst is tett a csirkesültbe, amit az étteremében felszolgált. Ítélethirdetés előtt a bíró tudni akarta, hogy milyen arányban keverte a lóhúst a csirkehússal. Naszreddín eskü alatt állította, hogy fele-fele arányban.

A tárgyalás után az egyik barátja megkérdezte, hogy mit is jelentett pontosan a fele-fele arány.

– Egy ló, egy csirke – válaszolta Naszreddín.”1

A történet elmesélője szerint az igazságot általában statisztikákban sem lehet megtalálni. Hogy a magyarországi evangélikusság körében végzett szociológiai felmérés számai mennyire mutatnak az igazságra, százalékosan biztosan nem lehet megmondani. De ha csak fele-fele arányban keveredik bennük a valóság és a szociológia tudományában hitelesnek tekinthető 1500 fős minta reprezentativitása, joggal feltételezhető, hogy lóhús került a csirkesültünkbe.  

A kutatás elemezi a lelkész és hívek kapcsolatát is (III. kiemelt témakör). A következő kérdések és válaszok születtek idevonatkozólag:

 • Fordult-e hitéleti, magánéleti kérdésekben a lelkészhez?

 • 8 % igen, egy alkalommal; 7% igen, több alkalommal; 12% nem, de régebben már előfordult, 73% nem, még soha. (= 85%) 

 • Miért nem fordult még soha a lelkészhez?

 • 55% szeretem inkább magam megoldani a problémáimat; 38,2% a családtagok, barátok segítenek. (= 93,2%) 

 • Igényelne-e személyes találkozást?

 • 1% nem tudja; 8% gyakrabban szeretne találkozni, 44% megfelel a mostani találkozási gyakoriság, 47% nem igényel személyes találkozást. (= 91%) 

Az utolsó két szám azt sugallja, hogy a lóhús naszreddíni módon keveredett az evangélikusság csirkesültjével. Egy ló, egy csirke arányban. Vagyis: a lelkigondozás terén nagyobb a probléma, mint elgondolható volt.

A következőkben rövid tézisekben szeretném megfogalmazni, miben látom az evangélikus lelkigondozás krízisének okait. 

 1. Tézis: Az egyházból kivonult a lelkigondozás

Az első tézist még 2010 márciusában publikáltam a Lelkipásztorban. Megállapítására – akkor még a szociológiai felmérés hiányában – három tény vezetett:

 1. A HVG-ben rendszeresen közölt intézmények bizalmi indexe, melyben az egyházak folyamatosan hátulról a negyedik helyen (a 10-es skálán 3,8-3,9 ponton) álltak.

 2. Neves pasztorálpszichológusok (Isidor Baumgartner, Joachim Scharfenberg) erre vonatkozó meglátásai, melyeket röviden úgy lehet összefoglalni, hogy az egyházi lelkigondozás legnagyobb problémája a doktrinalitás. Vagyis lelkigondozás címén, illetve annak keretében burkolt vagy kevésbé burkolt formában a lelkigondozottat a keresztyén tanítás, erkölcs és üdvtan koordináta-rendszerén mérik és helyezik el. Bár ez a kritika elsősorban az úgynevezett kérügmatikus lelkigondozói irányzat felé fogalmazódott meg, mégis úgy látom: a terapeutikus módszer is – a pszichológia árnyékában – kénytelen küzdeni a saját önazonosságáért, melyet újra és újra „vigasztaló örömüzenet”2-ként megfogalmazni.

 3. Profán lelkigondozók, mint Dr. Csernus Imre, és személyes problémákat tematizáló műsorok megjelenése és elterjedése a médiában.

A Lelkipásztor 2010-es áprilisi számában érkezett egy válaszreakció tézisemre. Petri Gábor alapos tanulmányában azt hangsúlyozta, hogy különbséget kell tenni egyháztagok és „szekuláris hátterű” emberek lelkigondozása között. Szerinte a fenti tézis téves, mert nem a lelkigondozás vonult ki az egyházból, hanem az „az egyház több száz éve tartó folyamatos társadalmi befolyáscsökkenése és térvesztése”3 miatt nem keresik a „szekuláris életet élő emberek” az egyház által felkínált pasztorációt: 

sietnünk kell leszögezni: a lelkigondozás soha nem vonult ki az egyházból. A gyülekezeteket pásztoroló lelkészeknek rendszeres, napi szintű tapasztalatuk a hívekkel folytatott segítő, támogató, kísérő lelki beszélgetés, egyszóval a lelkigondozás.4

A szociológiai felmérés véleményem szerint ezzel kapcsolatban nem csak azt támasztja alá, hogy az egyházból kivonult a lelkigondozás. Azt is igazolja, hogy az embereket – ahogy a világot – nem lehet két részre, egy egyházi és egy szekuláris hátterűre osztani. Az egyházinak hitt emberek 85%-a nem fordul(t) gondjaival a lelkészhez és 91%-a elégedett a lelkész és gyülekezeti tagok között végbemenő személyes találkozás minőségével.

Csak egy világ létezik és ebben a világban az úgynevezett egyházi emberek ugyanolyan szekularizáltak, mint a nem egyháziak. Ha nem így lenne, nem akarná pl. 93,2%-uk saját maga, vagy baráti társasága/családja által megoldani a maga gondjait. 

 1. Tézis: A kivonulás az egyházba vetett bizalom elvesztésével hozható összefüggésbe.

A Heti Világ Gazdaság 2011. márciusi felmérése szerint a következőképp alakul az egyes intézményekbe vetett bizalom5:

Intézmények bizalmi indexe (10-es skálán)

február

március

változás

ENSZ

5,5

5,4

le

NATO

5,3

5,1

le

Alkotmánybíróság

5,2

5,1

le

Európai Unió

5,2

5,0

le

Bíróságok

4,9

4,8

le

Civil szervezetek

4,9

4,8

le

Rendőrség

4,6

4,8

fel

Ombudsmanok

4,7

4,6

le

Ügyészség

4,7

4,6

le

Önkormányzatok

4,3

4,2

le

Egyházak

3,9

3,9

-

Köztársasági elnök

3,7

3,5

le

Kormány

3,1

2,9

le

Parlament

3,0

2,9

le

Politikai pártok

2,5

2,4

le

Az egyházak 3,9 ponttal gyakorlatilag csak az országos politikai szereplőket előzik meg. A civil szervezetek és a rendőrség (4,8) sokkal nagyobb közbizalomnak örvendenek.

A bizalom hiánya a hitelesség kérdését veti fel. Szükséges lenne, hogy az egyház, amelyik meg van győződve az általa képviselt értékek és teológia igaza mellett, számoljon azzal a valósággal, hogy a kívülállók számára mindazt hiteltelenül képviseli.

Gyakorlati teológiai érdeklődésem a filmesztétikához is kötődik. Feltűnő és sokat mondó számomra, hogy a játékfilmek túlnyomó többségében – és ez a kérdés is megérne egy tanulmányt – az egyház, papok negatív szereplőként jelennek meg. A filmvásznon a keresztyénség hivatalos képviselői legtöbbször rigorózus, az emberek szenvedései és problémái iránt érzéketlen, a maguk igazát akár kegyetlenül is keresztülvivő, negatív értelemben vallásos – azaz hitüket csak megjátszó - figuraként tűnnek fel.

Ezen a filmművészet által alkotott képen az egyháznak akkor is el kellene gondolkodnia, ha „csak” játékfilmekről van szó. A világ és a profánnak nevezett média egyszerűen így lát minket, ez a (mozgó)képük rólunk. 

 1. Tézis: Az egyházi pasztorációnak a pszichológiával és a társtudományokkal folytatott dialógus mellett vissza kell térnie saját gyökereihez 

Az egyházi lelkigondozás a múlt század elejétől a pszichológiával és pszichoterápiával karöltve próbálja végezni küldetését. A tudományok területén elért eredmények/felismerések az utóbbi években Magyarországon is gyakorlati tapasztalatokkal párosultak. Örvendetes módon egyre több kolléga szerez mentálhigiénés, bibliadráma-vezetői vagy lelkigondozói képesítést.

Nem vitatva ezek helyét, eredményeit, praktizálhatóságát és hasznát a keresztyén lelkigondozás területén, a szociológiai felmérés riasztó számainak ismeretében óvatosan fel szeretném tenni a kérdést: Vajon nem folytatta-e túlságosan egyoldalúan az egyházi pasztoráció a pszichológiai ismeretek és technikák követését? Élesebben fogalmazva: vajon nem állt-e másból az elmúlt 100 év lelkigondozói törekvése, mint pszichológiai – szociológiai ismeretek, emberképek és terápiás módszerek integrálásából? Hangsúlyozom: nem a pszichológia vagy más társtudomány ellen beszélek. Az identitásvesztés ellen emelek szót. Azt az elméleti és gyakorlati látásmódot faggatom, amelyik az egyházi lelkigondozást mindig és egyoldalúan a pszichológia felől értelmezi, definiálja. És amelyik ennek következtében a lelkigondozást a legjobb esetben is a pszichológia tudományának és gyakorlatának másodrangú követőjévé (és nem partnerévé) tette.6

Joachim Scharfenberg, aki a pszichológia tudományának ismereteit az elsők között integrálta az egyházi pasztorációba már az 1950-es évek végén a következőket hangsúlyozta: 

Az evangélikus lelkigondozás napjainkban feléledt fáradozása a pszichológia és szociológia társtudományaival való kapcsolatfelvételért minden bizonnyal üdvözlendő és támogatandó. De emellett nem szabad elfelejteni, hogy az Egyház maga is rendelkezik a lelkigondozói tapasztalatok kincseivel, amelyek napjainkban is megőrizték aktualitásukat.”7feléledt fáradozása a pszichológia és szociológia társtudományaival való kapcsolatfelvételért minden bizonnyal üdvözlendő és támogatandó. De emellett nem szabad elfelejteni, hogy az Egyház maga is rendelkezik a lelkigondozói tapasztalatok kincseivel, amelyek napjainkban is megőrizték aktualitásukat.”7

Meggyőződésem, hogy a modern keresztyén lelkigondozás úgy tudományos útkeresésében mint gyakorlatában elvesztette kapcsolatát saját múltjával. És nem térhet vissza a lelkigondozás az egyházba, másként fogalmazva, az egyházi lelkigondozást igénybe nem vevő hívek 93,2%-ának nagy része nem fog egyházához, gyülekezetéhez és lelkészéhez fordulni addig, amíg az nem lesz összhangban saját propriumával és csupán más módszerek fél-professzionális utánzója lesz.

Azt gondolom, a hívei után kétségbeesetten szaladó, és ezért állandó lelkiismereti konfliktusokkal küzdő lelkész pasztorációs munkamódszere, illetve a világi lelkigondozói metódusokat, elméleteket és technikákat túlságosan egyoldalúan követő keresztyén lelkigondozói tudomány paradigmája változhatna is. Lehetne másképp is végezni a lelkek gondozását. Jálics Ferenc, a németországi Griesben élő jezsuita szerzetes példája lebeg a szemem előtt, ha keresztyén lelkigondozásra gondolok. A Bajor-erdőben álló lelkigyakorlatos ház távol van a várostól. Egyetlen út vezet oda. Nincs honlap, nincsenek mobiltelefonok. Csak a csend van és az imádság. De a kurzusok és a szobák folyamatosan telítettek. Szájról-szájra adják az emberek egymásnak, hogy Griesbe jó elmenni, mert ott közelebb kerül az ember Istenhez és önmagához. A kurzus résztvevőinek naponta felkínált lehetőség egy minimum fél órás beszélgetés (lehet gyónás is) a lelki vezetővel. Élnek is vele. Miben más ez a lelkigondozói módszer? A legszembetűnőbb talán az, hogy itt nem a lelkigondozó próbál több-kevesebb sikerrel hívei után menni. A lelkigondozó itt egy helyben van és sokat meditál. Az emberek pedig maguktól jönnek, keresik a társaságát, várják útmutatását.

A keresztyénségnek volt már korábban is egy olyan időszaka, amikor nem a lelkigondozás vonult ki az egyházból, hanem a lelki emberek vonultak félre a világtól, hogy a csendes magányban Istennel éljenek. A pusztai szerzetesek / remeték / atyák kora ez, Krisztus után 300 körül. Fehér Károly Liturgikájában így jellemezte ezt a korszakot: „Az egyház befelé tekint és elmélyül. Nem űz sem apologetikát, sem propagandát.”8 Alig telt el néhány évtized az első pusztai szerzetesek önkéntes félrevonulása után, máris emberek sokasága megy ki a városokból és falvakból, hogy kérdéseire, kísértéseire, problémáira választ, tanácsot, útmutatást kapjon. Mi történt? A puszta magányában, Istennel való közvetlen kapcsolatban olyan lelki többletre, erőre, kisugárzásra tettek szert a szerzetesek, ami vonzotta az embereket. A lelkigondozás a spiritualitásból (imádság, elmélkedés, aszkézis) fakadt. Azért volt hatásos és hiteles, mert magukat kívül-belül ismerő, istenkereső emberek végezték. Vagy ahogy Manfred Seitz fogalmazza meg szépen: a pusztai szerzetesek olyan emberek, akik azt a benyomást keltik, hogy imádkoznak.

Lelkigondozói módszerük nem a teológiájukból (ezzel lehetne jellemezni a lelkigondozás úgynevezett kérügmatikus irányát), nem a szaktudásukból (terapeutikus irány), hanem a lelkiségükből, Istennel való személyes és közvetlen kapcsolatukból (spirituális irány) fakadt. Másképp fogalmazva: lelkiségük formálta teológiájukat és adta – az adott korban egyedülálló – szaktudásukat. Anselm Grün így summázza a pusztai szerzetesség lelkigondozását:

A pusztai atyák nem metódusokat tanultak, hanem hosszú lelki harcaik során megismerték önmagukat és radikális istenkeresésükben Isten titkaiban kiigazodtak.”9

A pusztai szerzetesek szerint jó lelki vezetőnek három alapvető képességgel kell rendelkeznie: Kardiognose – szívismerettel, Diakrisis – megkülönböztetés képességével és Dioratikos – átlátás adományával.

Szívismeret: „Ha saját szívét minden mélységében kikutatta és ezáltal mások szívét is kívül-belül ismeri és érti.”

Megkülönböztetés: „Az atya mások és maga lelkének kívánságainál különbséget tud tenni, hogy azok Istentől, démonoktól vagy a saját szívből fakadnak.”

Átlátás: „... ha a segítséget kérőnél, annak szavain, gesztusain és testének mozdulatain keresztül a lelke mélyére lát, ha látja mi van valójában a másikkal és mire van szüksége.”10 Ezeket a képességeket a cella alakította ki bennük. Erről Seitz a következőket írja:

A cella, legegyszerűbb formájában kunyhó vagy barlang, nemcsak szükséges hajlék volt, hanem az aszkézis fontos eszköze. A cella elképzelhetetlen csendjében […] minden megélt pillanat mély benyomást gyakorolt az emberre. Meg ismertette vele – és ezért nem lehet a szerzetes útját meggondolatlanul világtól való menekülésnek tekinteni – hogy lehet a legkonkrétabb és legkoncentráltabb formában megtapasztalni a világot: az önmagával való találkozás és a saját énjével való konfrontáció során... Ott, a cellában játszódott le a harc azokkal a gondolatokkal, melyekkel mások rossz szavai vagy saját magunk negatív mondatai nyomán a lelket pusztítjuk. ... A cella ezt az alapokig hatoló önismereti pokoljárás kibírását hivatott szolgálni.”11

Az evangélikus lelkigondozásnak, de magának a hazai evangélikusság megújulásának lehetőségét – személy szerint – a spiritualitás elméleti és gyakorlati újra felfedezésében látom.

*****

1Anthony de Mello, Szárnyalás, Kecskemét 1997, 250. o.

2Pángyánszky Ágnes: Lelkigondozás és gyülekezet, in: Lelkipásztor (83) 2008. 301. o.

3Petri Gábor: Térítő szörnyetegek és gyógyító angyalok. Értelemkeresés, értékorientáció és mintaközvetítés a lelkigondozásban. in: Lelkipásztor (85) 2010. 175-183., 176. o.

4U. o.

6A psztorálpszichológiai/lelkigondozói irodalomban gyakran használt fordulat a „pszichológiával folytatott dialógus” emlegetése. Valójában a teológia fordult érdeklődéssel és kérdésekkel a pszichológia tudománya felé. Pszichológiai munkák nem nagyon hivatkoznak egyházi lelkigondozói művekre.

7Idézi Richard Riess, Sehnsucht nach Leben. Spannungsfelder, Sinnbilder und Spiritualität der Seelsorge, Göttingen 1991 (2. Aufl.), 256. o.

8 Fehér Károly, Liturgika. Az istentisztelet története, Kézirat 1997, 9. o.

9 Anselm Grün, Geistliche Begleitung bei den Wüstenvätern, Münsterschwarzach 1991, 25. o.

10 Seitz, Wüstenmönche, 87-88. o.

11 Manfred Seitz: Wüstenmönche. Menschen, die den Eindruck machen, daß sie beten, in: Christian Möller (Hg.), Geschichte der Seelsorge in Einzelportraits Bd. 1. Von Hiob bis Thomas von Kempen, Göttingen-Zürich 1994, 81–11. o., itt: 84-85. o.

 

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
 • Küldés levélben