Elindult a református egyház gyermekvédelmi szolgálata

Létrehozás: 2009. május 19., 13:53 Legutolsó módosítás: 2009. május 19., 13:53

Jelenleg hazánkban közel 20.000 gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyermek és fiatal felnőtt van, akiknek fele döntően állami nevelőszülői hálózatokban, másik fele pedig gyermekotthonokban van elhelyezve. Közel 5.000 ideiglenes hatállyal elhelyezett, családjából kiemelt gyermek vár most is otthonra. Napjaink gazdasági és társadalmi folyamatai várhatóan sajnos csak növelni fogják a kiszolgáltatott gyermekek számát. Isten iránti hálaadással adunk hírt arról, hogy felismerve a gyermekvédelmi szolgálat fontosságát, közel három éves szakmai előkészítő munkát követően, 2008 végén zsinatunk ennek az új szolgálatnak az indítását egyhangúlag fogadta el és támogatta. Gyülekezeteink ezáltal lehetőséget kaptak arra, hogy szervezett keretek között szolgálhassanak a legkisebbeknek, a családot, szeretet, biztonságot, nélkülöző gyermekeknek. Forrás: reformatus.hu

Szervezeti felépítésünk

A rendszerünk alapvetően a gyülekezetekre épül, azok szoros közösségében szeretnénk működtetni. Alapvető számunkra a lelkészek ajánlása, mely egyfajta garanciavállalást jelent arra nézve, hogy a gondozottakat a családok református erkölcsi értékrendünk alapján fogják nevelni Éppen ezért a kiválasztástól kezdődően a gondozottak kikerülésén át, végig a gondozás-nevelés teljes időszaka alatt a lelkipásztorokkal és a gyülekezetekkel történő szoros együttmunkálkodásban szeretnénk szolgálatunkat végezni. A gyülekezetek számára támogatást kívánunk nyújtani a nevelőcsaládok részére szervezendő szabadidős tevékenységekhez (kirándulás, táborozás), a tehetséggondozás, a felzárkóztatás eszközeihez.
A nevelőszülő-érdeklődő szakmai alkalmasságáról egy szakmai team hivatott dönteni, a nevelőszülőkre vonatkozó mindenkori hatályos jogszabályok és a hálózat ezen túli elvárásai alapján. Hálózatunkban a lelki, hitéleti és szakmai szempontok szoros egységet alkotnak, nem sértve egymás kompetenciáját.

Indíttatásunk

A hálózatunkban működő nevelőszülők, munkatársak, önkéntesek mindannyian Isten iránti hálaadásból, belső elhívásból végzik szolgálatukat. Gondozottainkat, vér szerinti szüleiket felebarátainknak tekintjük. Szeretetközösségben működünk, Isten dicsőségét hirdetve.

Szolgálatunkat kezdetektől fogva áldás kíséri, ezúton is megköszönjük a szolgálat indításáért és építéséért mondott imádságokat. A 2008 májusától megindult intenzív toborzással, kiválasztással, felkészítéssel párhuzamosan
A Hajdúvidéki, a Debreceni (2) egyházmegyék meghívására lelkésztestületi értekezleteken mutattuk be a szolgálatot és kínáltuk a bekapcsolódás lehetőségeit, egyházi lapokban adtunk hírt magunkról.
Közben folyt a toborzás, a komplex alkalmassági vizsgálat, előkészítettük a jelentkezők képzését. A magas szintű képzés elvégzését követően november 9-én hálaadó ünnepi istentisztelet keretében vehették át a kiképzett nevelőszülők a tanúsítványokat, majd 2009. január 1-től működési engedély birtokában a Magyar Református Gyermekvédelmi Szolgálat - Nevelőszülői Hálózata megkezdte működését országos ellátási területtel. Első nevelőszülői körzetében 22 szakszerűen kiválasztott és felkészített református nevelőcsalád fogadhat be 45 gyermeket és fiatal felnőttet Gégény, Szabolcsveresmart, Tiszakanyár, Beszterec, Dombrád, Kékcse és Felsőberecki községekben.

2009. május 10-én a Debreceni Nagytemplomban 15 új nevelőszülő tett fogadalmat és kapott egyházi felhatalmazást Istenszíne előtt, ünnepi istentisztelet keretében Ököritófülpös, Pátyod, Dombrád, Nyékládháza, Tiszakanyár, Debrecen, Hajdúhadház, Téglás, Nyíregyháza településekről.

Mindezt komplex alkalmassági vizsgálat magas szintű felkésztő tréning előzte meg, melynek az MRSZ anyagi támogatása, a Debreceni Református Egyházmegye nyújtotta tárgyi feltételek, igei szolgálatok biztosították a feltételeit.

Az újonnan belépő nevelőszülőkkel együtt immár 35 nevelőcsalád nyújt 87 férőhelyen szeretetet, biztonságot, családot a családjaikat nélkülözni kényszerülő gyermekeknek. Ezúton is szeretnénk elismerésünket kifejezni nevelőszülőinknek, azért a kitartásért,erőfeszítésért, amellyel a képzést elvégezték, minden tudásukkal azon voltak, hogy elsajátítsák a majdan befogadandó gondozottak magas szintű ellátáshoz szükséges ismereteket.
Ugyancsak köszönetünket fejezzük ki a toborzásban szolgálatot végző, illetve a már működő nevelőszülők pásztorolásában szolgáló lelkipásztorok, önkéntes szolgálattévők áldozatos munkálkodásáért.

A Dunántúlon is elindult a toborzás, Bodajk településen, valamint Pestszentlőrincen további érdeklődők várják a komplex alkalmassági vizsgálat, majd a felkészítés megkezdését, hogy a tanúsítvány megszerzését követően mintegy további 20-25 bajbajutott gyermek számára nyújtsanak otthont, családot, szeretetet.
Celldömölkön, az Örségi Egyházmegyében és Székesfehérváron, a Mezőföldi Egyházmegyében is van érdeklődés, fogadókészség. Mindkét helyen egyházmegyei lelkésztestületi értekezleten mutattuk be a hálózatot. A szószékről történő hirdetések elindultak.

Szegeden a Kálvin téri Gyülekezet presbitériuma a közelmúltban döntött arról, hogy elindulnak az előkészítő szolgálatban. Várhatóan ott is lesznek érdeklődőink.

Az Abaúji Egyházmegye Szin, Szinpetri, Szögliget, Bódvaszilas, Tornaszentjakab, Komjáti, Varbóc, Perkupa, Jósvafő, Bódvalenke, Becskeháza települések lelkipászoraival toborzási-szervezési feladatok egyeztetése, a szolgálatban történő elindulás célzatával lelkészi kiskörben találkoztunk.

A már számos egyházmegyét érintő településeken túl a toborzást lelkipásztor testvéreink segítségével tovább szeretnénk folytatni a többi egyházmegyében is.
Ehhez kérjük együttműködésüket szószéken történő hirdetés, gyülekezeti lapok és egyéb kommunikációs csatornák segítségével.

További nevelőszülő-jelentkezőket keresünk, akik a lelkészek ajánlásai alapján szívesen vállalnák a nevelőszülői szolgálatot. Akik törvényi előírásoknak (1997. évi XXXI. tv. 54.-56. §) meg tudnak felelni. Ezek a következők: legalább 24. éves életkor, min.18, legfeljebb 45 évvel idősebb a nevelt gyermeknél, büntetlen előéletű, cselekvőképes, lehet külföldi állampolgár is (jogszerű magyarországi itt-tartózkodással), szülői felügyeleti joga nem szünetel, nem szüntették meg, saját gyermekeivel együtt maximum öt gyermeket nevelhet hagyományos nevelőszülőként.
További feltétel: háziorvosi igazolás a gyermek ellátását korlátozó testi, érzékszervi, értelmi fogyatékosságban, súlyos pszichotikus zavarban, alkohol és kábítószer-függőségben, valamint a gyermekről való gondoskodást akadályozó, ill. a gyermek egészségét veszélyeztető betegségben nem szenved, az egy háztartásban élők egészségi állapota a gondozottak egészségét nem veszélyezteti. Legalább átlagos intellektuális szint (min. 8 általános), tudja vállalni a vér szerinti családdal való kapcsolattartást, rendszeres jövedelmet tud igazolni.
A fenntartó további feltétele lelkészi ajánlás. Lakhatási körülményekre vonatkozó előírások: száraz, világos, jól fűthető, legalább kétszobás lakás, az egyik szoba legalább 6 m2, nemenként külön szoba a gyermekek számára (legalább 6m2/fő).
A felkészültségre vonatkozó elvárások: képzéseken való részvétel: döntés-előkészítő tréning (28 óra), tényleges felkészítés (32 óra). A képzést az MRSZ támogatja, jelképes hozzájárulást kérünk a Jelöltektől.
A nevelőszülővé válás folyamata a lelkészek általi információnyújtás, náluk, majd a történő jelentkezés alapján történik lelkészi ajánlás birtokában. Ezt komplex alkalmassági vizsgálat követi, melynek függvényében indulhat a Jelölt a képzésen. A tréning sikeres elvégzését követően tanúsítványt kap, melyet hálaadó ünnepi istentisztelet keretében fogadalomtétel után adunk át.
A nevelőszülőkhöz az illetékes területi gyermekvédelmi szakszolgálatok javaslata és a gyámhivatalok döntése alapján kerülhet ki a gyermek, akiknek gondozását-nevelését szakmailag, lelkileg, adományokkal is segítjük, valamint a következő juttatásokat nyújtjuk gyermekenként havonta 2009. évben: nevelési díj (jelenleg 34.200 Ft/gyermek/hó, különleges szükséglet esetén 39.900Ft/hó), külön ellátmány (jelenleg: 8. 550 Ft/ gyermek/hó), nevelőszülői díj (jelenleg: 15. 000Ft/gyermek), a családi pótlékot is a nevelőszülőnek folyósítják.
Nevelőszülőink a gyermekek befogadásában a szolgálatot, a segíteni tudást látják mindenek felett. A motivációjuk egyértelműen ez. A fenti juttatások csupán segítő eszközök a gyermekek nevelésében, nem motivációk.

Végezetül Istennek való hálaadással, szívünkben végtelen örömmel számolhatunk be arról, hogy immár 20 kisgyermeknek sikerült menedéket adnunk, akik közül a legkisebb kéthetes volt, a legnagyobb pedig 15 éves. Gyermekeink átlagéletkora 4-5 év. A napokban egy hatos testvérsort fogadtunk be sok hányattatás után. A befogadások folyamatosan történnek.
Ezen gyermekek nem csak egy, hanem egyfajta hármas családot is kapnak: először a nevelőcsaládot, másodszor az őket körülölelő gyülekezetet, harmadrészt pedig az egyházat, mely minden gyülekezetet magában foglal és mely gyülekezeteiben él.
Ez az a szeretet-többlet, amellyel mi mások, és többek tudunk lenni.

Az őket befogadó nevelőcsalád, a gyülekezet és hálózatunk, egyházunk közössége most nem kevesebbre hívatott el, mint a szeretet megtartó erejével esélyt adni egy boldogabb, emberibb életre ezen és minden utána jövő gyermekek számára a Jézus Krisztusban, Isten nagy és szent nevének dicsőségére.

„Aki az ilyen kisgyermekek közül egyet is befogad az én nevemért, az engem fogad be; és aki engem befogad, az nem engem fogad be, hanem azt, aki engem elküldött.”
(Mk 9-37)

További információk a www.reformatus.hu oldalon olvashatóak.

„Nem akartam megszületni, de mégis megszülettem.
Jó volt anyám szíve alatt, mindig az ő szívverése ringatott álomba. Ez volt a legédesebb hang, a legszebb zene, amit csak hallhattam. Amikor ismeretlenek durva hangját hallottam, bevallom nektek, Édesanyám szívverésére figyeltem és megnyugtatott. Jött egy nap és egyszerre minden megváltozott. Világra jöttem, és már nem hallom Édesanyám szívdobbanását, ezt a csodálatos zenét. Helyette ismeretlen zajok vesznek körül, ismeretlen arcok. Édesanyám, hol vagy? Hova tűntél? Hová sodort téged az élet? Miért hagytál el? Egy hideg kórházban ébredtem, ahol sokat sírtam, de senki sem hallotta meg a fájdalmamat. Nem vettek fel és nem is próbáltak vigasztalni. Azóta is mindenkiben az Édesanyámat keresem. Keresem azt az édes hangot az utcákon és a tereken, keresem azt a legszebb zenét, mely nélkül nem lehet teljes az életem. Tudom, rosszkor jöttem és rossz helyre érkeztem. Tudom, hogy szüleim nem terveztek és nem is vártak, de mégsem adom fel, hogy valaha újra halljam a világ legszebb zenéjét. Tudom, hogy egyszer még újra hallhatom!”
Talán egy elhagyott gyermek vallomása tudja a legjobban kifejezni egyházunk új szolgálatának aktualitását és szükségességét. Meggyőződésünk, hogy egyházunknak szerepet kell vállalnia az árvákról, a család nélkül maradt gyermekekről való gondoskodásban, hiszen erre tanít bennünket Krisztus szeretete, a kicsinyek segítése története során mindig is hozzátartozott az egyház diakóniai szolgálatához. “
(Fodor Gusztáv ref. lelkipásztor, MRSZ adomány- főkoordinátor)

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
  • Küldés levélben