Ortodox elöljárók köszöntötték az új moszkvai patriarchát

Létrehozás: 2009. január 30., 09:12 Legutolsó módosítás: 2009. január 30., 09:18

Az egész ortodox világ egy emberként köszöntötte az Orosz ortodox Egyház megválasztott új pátriárkáját Kirillt. Forrás: szimandron.hu

Konstantinápolyi Egyház

Őszentsége I. Bartholomeosz konstantinápolyi patriarcha köszöntő távirata Kirill metropolitának  

Kirill úr, Moszkva és egész Oroszország boldogságos és szentséges patriarchája! 

A Konstantinápolyi Egyház, az Egyetemes Patriarchátus és én személyesen teljes szívünkből fakadó testvéri csókkal illetjük Önt, Szentséges Testvéregyházunk és kiválasztott Leányegyházunk, az Orosz Egyház új elöljárója tisztségére történt mai méltó megválasztása alkalmából, köszöntvén a hívő népet, az áhítatos papságot és Egyházuk Szent Lélek által megvilágosított főpapságát, amiért irigylésre méltó egyöntetűséggel választották meg méltó, tekintélyes és szeretett Boldogságodat patriarchának. 

Meg vagyunk győződve arról, hogy az Ön patriarchátusa idején, amely legyen hosszantartó és dicső, harmonikusan fogunk tudni együttműködni a mai nyugtalan világban Isten dicsőségére és az Orthodoxiáról való közös tanúságtétel nevében. 

A közeli hónapokban várván Önt az Anyaegyházba, hogy közös szent szolgálattal kezdjük meg közös utunkat a jövő felé, szent csókkal illetjük Önt, Boldogságos és Tiszteletreméltó Testvérünket, és Krisztusban való testvéreinkkel együtt kiáltunk: Aksziosz!

+ Bartholomeosz, konstantinápolyi patriarcha 

----------------------------------------------------------- 

Antiochiai Orthodox Egyház 

Őszentsége, IV. Ignátiosz, Nagy Anthiochia és egész Kelet patriarchája az alábbi táviratban köszöntötte Kirill metropolitát:  

Főtisztelendő Kirill metropolitának, Moszkva és egész Oroszország megválasztott és kihirdetett patriarchájának!

Főtisztelendő atya! 

Szívből köszöntjük Szentségedet a Moszkvai Patriarchai Szentszékre történt megválasztása alkalmából és imádságban adunk hálát a Főpásztor Krisztusnak az Orosz Orthodox Egyház Helyi Zsinatának az Ön megválasztásáról szóló egybehangzó döntéséért. 

Ismervén az összorthodox egyéségért folytatott sokéves őszinte szolgálatát, ismervén az Ön buzgalmát és elvhűségét az evangéliumi szellemi eszményeknek a mai társadalom életében való képviseletében, biztosak vagyunk abban, hogy méltó utódává válik híres elődeinek, különösen pedig Őszentsége, az örökemlékű II. Alekszij patriarchának, akinek munkatársa volt hosszú éveken keresztül. 

Kívánunk Önnek az Úrtól bőséges irgalmat számos éven át! 

+ Ignatiosz Nagy Antiochia és egész Kelet patriarchája 

----------------------------------------------------------- 

Grúz Orthodox Egyház 

Őszentsége és Őboldogsága II. Illés, egész Grúzia katholikosz-patriarchája az alábbi táviratot küldte Kirill metropolitának megválasztása alkalmából:  

Szentséges atya! 

A Grúz Orthodox Egyház nevében és személyesen is köszöntöm Önt és az Orosz Orthodox Egyház Teljességét Moszkva és egész Oroszország patriarchájává választása alkalmából. 

Reméljük, hogy az Ön főpásztori szolgálata még jobban megerősíti az Orosz és a Grúz Orthodox Egyházak, népeink és államaink közötti testvéri kötelékeket. 

Kívánjuk Önnek Isten mindenható segítségét e rendkívül felelősségteljes szolgálat végzéséhez. 

Imádkozunk az Ön egészségéért és sikeréért. 

Testvéri szeretettel öleli Önt, 

II. Illés, egész Grúzia katholikosz-patriarchája 

----------------------------------------------------------- 

Román Orthodox Egyház 

Főtisztelendő Kirill metropolitának, Moszkva és egész Oroszország megválasztott és kihirdetett patriarchájának! 

Főtisztelendő Atya! 

Köszöntjük Önt Moszkva és egész Oroszország patriarchájává választása alkalmából és kívánunk Önnek segítséget Istentől e szent és nagy szolgálatban, amelyre elhívást kapott, hogy hűségesen őrizze az Evangélium örök igazságát ebben az oly gyorsan változó világban. Reménykedünk a testvéri Egyházaink és az egész Orthodoxia számára hasznos testvéri együttműködésben. 

Krisztusban testvéri szeretettel, barátsággal és tisztelettel, 

+ Dániel, a Román Orthodox Egyház patriarchája 

----------------------------------------------------------- 

Szerb Orthodox Egyház 

A Szerb Orthodox Egyház Főpapi Szinódusa az alábbi táviratot küldte Kirill metropolitának:  

Őszentsége Kirill, Moszkva és egész Oroszország patriarchájának!

Szentséges Atya! 

Örülünk, hogy az Orosz Orthodox Egyház Helyi Zsinata valóságosan a Szent Lélektől lelkesítve az Ön személyében a boldog emlékű II. Alekszij patriarchának méltó utódát választotta meg, Önt állította a dicső Moszkvai Patriarchátus szentszékének élére, hogy mutassa a világosság útját közelieknek és távoliaknak. 

Őszentsége Pavle szerb patriarcha, a Szent Főpapi Szinódusunk és a Szerb Orthodox Egyház egész püspöki kara, papsága, szerzetesei és hívei nevében köszöntjük Önt az Orosz Orthodox Egyház patriarchájává történt megválasztása alkalmából, így kiáltva: Méltó! 

Szentségednek Krisztusban testvére

Őszentsége Pavle szerb patriarcha helyett, 

+ Amfilohije montenegroi-tengermelléki metropolita 

----------------------------------------------------------- 

Görögországi Orthodox Egyház 

Őboldogsága, II. Ieronimosz Athén és egész Görögország érsekének köszöntő távirata  

Őboldgosága Kirill, Moszkva és egész Oroszország patriarchájának! 

Nagy elégedettséggel fogadtam a hírt Boldogságodnak az isteni kegyelemhez méltó megválasztásáról az Orosz Egyház elöljárójának felelősségteljes méltóságába, egész szívemből kívánom, hogy az Egyház Isteni Építője örökké tündöklő világítótoronyként jelenítse meg Ön előtt az Orosz Egyház szent hagyományait, hosszú, békés és az eljövendő nemzedékek számára felejthetetlen főpásztori szolgálatot adományozva Önnek.

Krisztusban szerető testvére 

+ Ieronimosz athéni érsek

----------------------------------------------------------- 

Lengyel Orthodox Egyház 

Őszentségének, Szentséges Kirillnek, Moszkva és egész Oroszország patriarchájának! 

Szentséges Atya, az Úrban szeretett patriarcha! 

Hálát adunk Istennek, hogy az Orosz Orthodox Egyháznak az Ön személyében új elöljárót ajándékozott. 

Örvendezvén az Oroszországi Egyház 16. patriarchájává történt megválasztásának, a Lengyelországi Orthodox Egyház teljessége és a magam nevében a Jézus Krisztusban való testvéri szeretet szellemében szívből köszöntöm Önt. 

Az Ön áldozatos főpásztori, egyházi, társadalmi és diplomáciai szolgálata, forró hite és a Szent Orthodoxia iránti szeretete emelte Önt az Orosz Egyházban legmagasabb egyházi, patriarchai trónra, hogy továbbra is hűen szolgálja Szent Oroszországot és az egész Orthodoxiát. 

Szentséges Atya! 

Ismervén Önnek az egész Orthodoxia iránti szeretetét és előrehaladása iránti felelősségérzetét, reméljük, hogy a közeljövőben ellátogat a Lengyelországi Orthodox Egyházba, amely ma Önnel együtt imádkozik az Ön sikeres patriarchai szolgálatáért. 

Szentséges Atya! Őrizze meg Önt az Úr sok esztendőn át! 

Szeretettel az Úrban, 

+ Szavva, Varsó és egész Lengyelország metropolitája 

----------------------------------------------------------- 

Albán Orthodox Egyház 

Őboldogságának, Kirill Moszkva és egész Oroszország megválasztott patriarchájának

 Boldogságos atya, Krisztusban szeretett testvérünk és szolgálótársunk! 

Mélyen örvendezünk és dicsőséget kiáltunk a Háromságos Istennek Önnek Moszkva és egész Oroszország patriarchája nagy egyházi méltóságába történt megválasztása alkalmából. Aksziosz! Aksziosz! 

Teljes szívünkből imádkozunk azért, hogy Ön szüntelen a Kereszt fényében és a Feltámadás erejében járjon. 

A Háromságos Isten adjon energikus Szentséges Boldogságodnak kitartó szeretetet, átható bölcsességet és lelkes alkotóerőt, hogy a szüntelen szellemi fejlődés irányába vezesse Oroszország szeretett népét, valamint hogy felmutassa az egész mai világnak az Orthodoxia igazságának és szépségének világosságát. 

Krisztusban teljes szeretettel, 

+ Anasztasziosz, Tirana, Durress és egész Albánia érseke 

----------------------------------------------------------- 

Csehország és Szlovákia Orthodox Egyháza 

Őboldogsága, Kristóf prágai érsek, Csehország és Szlovákia metropolitája távirata Kirill metropolitának:  

Főtisztelendő Kirill metropolitának, Moszkva és egész Oroszország megválasztott és kihirdetett patriarchájának! 

Főtisztelendő atya! 

Kedves Kirill atya, szívből köszöntöm Önt az Orosz Orthodox Egyház patriarchai trónjára történt megválasztásával. 

Maga a mi Urunk, Jézus Krisztus mutatta meg nekünk választottját a Moszkvai Patriarchátus elöljárói trónján. 

Együtt örvendezvén az Anyaegyházzal, kívánom Önnek Isten irgalmának bőségét, szellemi és testi erői szilárdságát hosszú és számos éven át! 

Isten áldásával remélem, hogy személyesen köszönthetem és testvéri csókkal illethetem Szentségedet az intronizációja alkalmából. 

Szeretettel az Úrban, 

+ Kristóf, prágai érsek, Csehország és Szlovákia metropolitája

----------------------------------------------------------- 

Finnországi Orthodox Egyház, Konstantinápolyi Patriarchátus 

Leo, Karélia és egész Finnország érseke köszöntő távirata Kirill metropolitának:  

Főtisztelendő Kirill, Szmolenszk és Kalinyingrád metropolitájának, Moszkva és egész Oroszország megválasztott és kihirdetett patriarchájának

Főtisztelendőséged, kedves metropolita atya! 

Értesülvén Önnek az Orosz Orthodox Egyház elöljárói tisztségére történt megválasztásáról, kérem a főtisztelendő atyát, hogy fogadja legőszintébb és legforróbb köszöntésemet. 

Hálát adunk az Úrnak, értesülvén arról, hogy a nem rég elszenderült szentséges Alekszij patriarcha utóda méltó, hittel eltelt és Isten dicsőségéért buzgó főpap lett.

Őszinte szeretettel az Úrban, 

+ Leo, Karélia és egész Finnország érseke

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
  • Küldés levélben