Közösen imádkoztak a Nők Világimanapján Celldömölkön

— Felvéve:
Létrehozás: 2009. március 15., 17:33 Legutolsó módosítás: 2009. március 15., 17:34

Celldömölk – Cell­dö­möl­kön min­den év­ben kö­zö­sen tart­ja meg az öku­me­ni­kus női vi­lág­ima­nap al­kal­mát a he­lyi re­for­má­tus és evan­gé­li­kus, va­la­mint az al­só­sá­gi ró­mai ka­to­li­kus és evan­gé­li­kus gyü­le­ke­zet. Az idei évben, március hatodikán az összegyülekezett híveknek Pá­pua Új-Gui­ne­á­ról és az ot­ta­ni ke­resz­té­nyek éle­té­ről, pá­ter Sza­bó Im­re ró­mai ka­to­li­kus misszi­o­ná­ri­us tar­tott elő­adást, aki 1962-től har­minc­két éven át vé­gez­te a misszió szol­gá­la­tát a szi­get­or­szág­ban. Forrás: Evangélikus Élet 2009/11, Rác Dénes

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
  • Küldés levélben