Az Ökumenikus Imahét megnyitása – a Biblia évének bezárása

Létrehozás: 2009. január 20., 09:39 Legutolsó módosítás: 2009. január 20., 09:40

Budapest - A Krisztus-hívők egységéért végzett imahét megnyitására január 18-án, vasárnap este került sor a Szent István-bazilikában. A megnyitó egyben a Biblia évének ünnepélyes lezárása volt. Forrás: Magyar Kurír

A szertartás kezdetén a keresztény egyházak papjai és a szolgálatot ellátók a Bibliát és két fadarabot helyeztek el az oltár előtt. Az istentisztelet a köszöntés és a dicséret után a bűnbánati imádsággal folytatódott, amelyet Gáncs Péter evangélikus püspök vezetett. Ezután részletek hangzottak el a Szentírásból (Ez 37,15-19; 22-24), (Róm 8,18-25), amelyeket Mészáros Kálmán baptista egyházelnök és Fabiny Tamás evangélikus püspök olvasott fel.

Bölcskei Gusztáv református püspök Ezekiel próféta szavainak felolvasása után (Ez 37,15-17) igehirdetésében utalt arra, hogy az idei imahét témáját a koreai keresztények indítványozták, akiknek népe megosztottságban, két országban él. A megosztottság azonban itt, a mi országunkban is jelen van – mondta a püspök. A világ megosztottságán egyedül a Mennyei Atya tud segíteni, ha a keresztény hívők imáikban ezt kérik. A mi kezünkben sokszor még az is széthullik, eltörik, darabjaira hull, ami valamikor egész volt. De ebben a próféciában benne van valami csodálatos üzenet is. Az, hogy nem csak a mi kezünkről van szó. a kézre lehet rábízni magunkat, és kérni, várni: Urunk, add nekünk azt a csodát, azt a kegyelmet, hogy amikor látja a világ a mi kezünket, jusson eszébe a tied, akinek van hatalma meggyógyítani, összekötözni, eggyé tenni – fogalmazott Bölcskei Gusztáv.

Az evangélium (Jn 17,7-11) felolvasása után Erdő Péter bíboros szentbeszédében arra emlékeztetett: „Jézus szenvedése előtt, főpapi imájában két dolgot kér tanítványainak  Az első: Tartsd meg őket a te nevedben. A Szentírás kifejezésmódjában a név egyet jelent a nevet viselő személlyel. Az 'őrizd meg őket a te nevedben' kérés vonatkozik a tanításban való kitartásra, hiszen a főpapi ima elején Jézus hangsúlyozza: A tanítást, amit kaptam tőled, tovább adtam nekik."   Erdő Péter beszédében kitért arra is, hogy a Biblia évének lezárásakor fontos ismételten hangsúlyozni, hogy a Szentírást az Atyától kaptuk, ezért ne pusztán emberi alkotásként olvassuk és csodáljuk.

A második ajándék, amit Krisztus a főpapi imában tanítványai számára kér, az, hogy „egy legyenek, mint mi”. Annak az egységnek, ami az Atya és a Fiú között fönnáll, meg kell nyilvánulnia a hívők életében is. Csakhogy a teremtett világban a sokaság, a megoszlás, az emberek között pedig a szétesés, a békétlenség és a küzdelem is jellemző. A Krisztusban hívők egysége és harmóniája csak Isten különleges kegyelme által érhető el. Ezért tanúságtétel a világ előtt is, ha a keresztények között láthatóvá válik az egység. Az egyház egységének forrása tehát a Szentháromság belső egysége és szeretete. Jézus Krisztus főpapi imájában egységre kérte a tanítványokat. Ez az egység Isten kegyelmével érhető el, és ennek az egységnek meg kell nyilvánulnia az emberek előtt is. Ez mindenekelőtt az önzetlen, tevékeny szeretet tanúságtétele lehet – hangsúlyozta Erdő Péter bíboros.

A szentbeszéd után a szertartás elején az oltár elé helyezett két fadarabot kereszt formában összekötötték a keresztények egységre törekvésének jelképeként, Ezekiel próféta szavait idézve: Te, emberfia, fogj egy fadarabot, és írd rá, ez Júdáé, és a hozzá tartozó Izrael népéé. Aztán fogj egy másik fadarabot, és arra ezt írd: Ez Józsefé, azaz Efráimé, és az egész hozzátartozó Izrael házáé. Illeszd őket egymáshoz, egy fává, hogy eggyé legyenek a kezedben.

Ezután a keresztény közösségekért, egyházakért, ökumenikus csoportokért, lelki vezetőkért, egyházi és világi vezetőkért, a megosztottságban élő nemzetekért és közösségekért, az evangéliumot terjesztőkért mondak imát a résztvevők, hálát adva a közös keresztségért, és mindazokért, akik fontos szerepet játszottak a hit ébredésében és erősödésében.

A Miatyánk és a hitvallás elimádkozása után D. Szebik Imre nyugalmazott evangélikus püspök szavaival zárult a Biblia éve. A püspök hálát adott Istennek ezért az évért, amelynek során sokakban sikerült felébreszteni a vágyat, hogy megismerjék Isten igéjét. Kiemelte a Biblia évének központi eseményeit, a kisebb, de nem kevésbé fontos rendezvényeket, például a börtönökben, az iskolákban megrendezett vetélkedőket, vagy azokat a rendezvényeket, amelyekbe a helyi önkormányzatok is bekapcsolódtak, bevonva nem hívő embereket is. Az egyházak papjai és hívei közelebb kerültek egymáshoz a Biblia éve kapcsán – emelte ki D. Szebik Imre.

Az ökumenikus imahét nyitó istentisztelete Denis Moss anglikán kanonok, Mikhail ortodox metropolita, Kalota József ortodox érseki vikárius, Magyar István ortodox esperes és Magyar Márius ortodox esperes áldásával, majd a himnusz eléneklésével ért véget.

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
  • Küldés levélben