PÜNKÖSDI IMÁK A NAGYVILÁGBÓL

— Felvéve: ,
Létrehozás: 2009. március 29., 12:22 Legutolsó módosítás: 2009. március 29., 12:27

Örökkévaló Istenünk, magasztalunk Téged Szeretetet áradásáért.

I. 

ÖRÖKKÉVALÓ ISTENÜNK,

Magasztalunk Téged

Szereteted áradásáért

Amit a teremtett világnak adtál. 

Magasztalunk Téged

Szereteted örömszerző erejéért,

Ami mindörökre a miénk

Kitöltött Szentlelked által:

Létezésünk kiapadhatatlan forrásában,

A megvilágosító fényben,

És minden életben, ami csak él és mozog a Földön. 

Dicsőítéseddel van tele a szánk,

Értelmünk tisztán lát,

Szívünkben fellángol a szeretet tüze,

Mivel újra ránk ragyogsz a Lélek kegyelmével,

S a jövő felé fordítod tekintetünket,

Amit elhoz majd hozzánk szereteted szentsége és győzelme

Jézus Krisztus, a mi Urunk által. 

(Angol Református Egyház) 

II. 

ISTEN LELKE,

Járd át szolgálatunkat,

S vedd el szívünk közönyét. 

Jöjj el hozzánk, mint az élet kenyere,

Mint a teremtés forrása, irányítója és célja,

Teremts új életre minket,

S újítsd meg hitünket… 

(Angol Református Egyház) 

III. 

SZENTLÉLEK NÉLKÜL

Távoli az Isten,

Krisztus a múlté,

Az evangélium holt betű,

Az egyház egyszerű szervezet,

A tekintély uralkodás,

A misszió propaganda,

Az istentisztelet emlékek fölidézése,

A keresztyén cselekvés rabszolgamorál. 

De Őbenne 

A kozmosz fölemelkedik,

És nyögve szüli az Országot,

A Föltámadott Krisztus köztünk van,

Az evangélium életerő,

Az egyház szentháromságos közösség,

A tekintély szabadító szolgálat,

A misszió pünkösd,

A liturgia emlékezés és elővételezés,

Az emberi cselekvés isteni fénybe merül. 

(Ignatius ortodox metropolita, XX. század) 

IV. 

HISZEK SZENTLÉLEKBEN

Hiszem, hogy megszabadít előítéleteimtől,

megváltoztatja szokásaimat,

legyőzi közömbösségemet.

Hiszem, hogy szeretettel tölti be lelkemet,

Megállít a rossz elkövetése előtt,

Felbátorít a jóra.

Hiszem, hogy legyőzi szomorúságomat,

Szeretettel tölt be Isten Igéje által.

Hiszem, hogy elveszi kicsinyhitűségemet,

Megerősít szenvedésemben.

Hiszem, hogy áthatja egész lényemet. 

(Karl Rahner katolikus teológus imája, 1904-1984) 

V. 

Ó, JÖJJ, SZENTLÉLEK,

Jöjj, örök élet,

Jöjj, titkok Titka.

Jöjj, Te megnevezhetetlen Kincs,

Te kibeszélhetetlen Hang,

Örök emelkedettség,

Alkony nélküli fény,

Megváltásra szomjúhozók Csillapítója,

Holtak Feltámasztója,

Jöjj, ó, Hatalmas.

Szempillantásoddal teremtesz mindeneket,

Egyetlen pillantásoddal átformálsz, megújítasz minket.

Jöjj, ó, láthatatlan, érinthetetlen, tapinthatatlan valós Valóság!

Jöjj, vég nélküli ünnepünk Ajándékozója! 

(Symeon, bizánci misztikus, 949-1022) 

VI. 

LÉLEGEZZ BENNEM,

Szentlélek Isten, hogy szentül gondolkozzam,

Te indíts engem, Szentlélek, hogy szentül cselekedjem.

Hódítsd meg szívemet, Szentlélek Isten, hogy szentül szerethessek.

Erősíts meg engem, Szentlélek Isten, hogy szentül oltalmazzak másokat.

Oltalmazz engem, Szentlélek, hogy szentségedről soha meg ne feledkezzem. Ámen. 

(Augustinus imája, 354-430) 

VII. 

VENI CREATOR SPIRITUS

Jöjj, Lélek, jöjj el, Alkotónk,

Hogy formánk márványát föloldd,

S a forrást, hol létünk fakad,

Ne rejtsék többé vak falak,

De együtt s fölfelé repesve

Omoljunk mint a lángok egybe.

….

Jöjj, tiszta Szellem, alkotó,

Nap, melyre létünk nyitva nyit már,

Világrendünk törvénye, kristály!

….

Jövel, Szentlélek, alkotó,

Szívünkből száz szárnyon kitörve

Tagjaink jégburkát te törd le!

(Franz Werfel imájának részlete, 1890-1945, Rónay György fordítása)

VIII.

Mily csodálatos és dicsőséges dolgot cselekedtél akkor, irgalmas Isten, midőn az első keresztyén pünköstben szent Fiad kérésére és akaratára az Ő árván maradott tanítványaira és követőire Szentlelkedet látható és tapasztalhatóképpen leszállítottad a magas mennyországból! Mily csodálatos és dicsőséges dolgot cselekedtél akkor, midőn azokat az együgyű és erőtelen tanítványokat a reájok leszállott Szentlélek által különb-különbféle nyelveknek és csodatételeknek ajándékaival, mennyei erővel, tudománnyal, bátorsággal felruháztad, az ő rebegő nyelvüket megoldoztad, idvességnek evangyéliomát őáltalok prédikáltattad és szent Fiad lelki országát felállítottad! Mily drága és megbecsülhetetlen jót származtattál abból a többi bűnösök között énreám is, midőn Te evangyéliomodat énhozzám is elküldötted, Te idvezítődet nékem is kijelentetted és idvességnek biztos útját feltártad! Áldott légy szent Úristen mindörökké ezekért a Te csodálatos cselekedeteidért és megbecsülhetetlen jótéteményeidért!

Minekutána azért amaz első keresztyén pünköstben oly nagy mértékben kitöltötted a Te Szentlelkedet, én is a pünköstnek napján Szentlelket kérek Tetőled. Nem kérem az Ő csodatévő ajándékit, mert azok nem szükségesek az én idvességemre…Azt kérem,hogy Ő szenteljen, jobbítson, igazgasson, erősítsen, vígasztaljon; azt kérem, hogy Ő tanítson engem imádkozni, sőt,hogy Ő maga esedezzék bennem kimondhatatlan fohászkodásokkal; azt kérem,hogy szerezzen énbennem lelki örömet, Isten iránti és atyafiúi szeretetet, béketűrést, kegyességet, jóságot, hitet, alázatosságot, mértékletességet, és kérem, hogy vigyen nagyobb-nagyobb tökéletességre az én keresztyéni tiszteimnek gyakorlásában. Ámen.

(Részlet Szikszai György imádságoskönyvéből)

IX.

Mennyei Atyánk!

Te vagy minden megszentelődés eredete és forrása.

A vigasztaló Szentlélek sugallatával hívtál bennünket, hogy kövessük Fiadat:

a szeretet édes bilincsével kapcsolódjunk hozzá,

és testvéri lélekkel szolgáljuk egymást. 

Kérünk, Urunk, ma áraszd ránk újra a szentség lelkét,

hogy amit évekkel ezelőtt fogadalmainkban örömmel ígértünk, azt hűségben valóra váltsuk.

Erősödjön szívünkben a tisztaság, az alázat,

a derűs szegénység és az áldozatkész, engedelmes lelkület.

Erősödjön szívünkben a remény,

hogy továbbra is van terved velünk szent hegyeden;

küldesz testvéreket neved dicséretére és szeretetből fakadó szolgálatra.

Urunk, Te vagy vezérünk és támaszunk,

Te légy pályabérünk is, hogy örök szereteted országában!

Ámen.

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
  • Küldés levélben
Lelki táplálék
Napi ige

Megmentettél engem a haláltól, lábamat az elbukástól, hogy járhassak Isten színe elõtt az élet világosságában. (Zsolt 56,14)

Franko Mátyás napi áhítatai

Igehirdetések

Mustármag - meditációs blog

Napiige androidos mobilra